کد رنگهای اصلی (1393/08/20)
همکار گرامی جهت جلوگیری از هرگونه مشکل و ایراد در رنگ بندی لطفاً از کد رنگهای ذیل استفاده نمائید.